PMP, CAPM, Six Sigma Prep Course Discounts

ໄດ້ຮັບລາຄາພິເສດຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບ PMP ຂອງທ່ານ, PMI​-ACP, CAPM, ຫົກ Sigma, ແລະ Lean prep ສອບເສັງ Six Sigma ທັງຫມົດໃນສະຖານທີ່ຫນຶ່ງ. ຊ່ວຍປະຢັດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບເງິນແຂງທີ່ມີລະຫັດ coupon ເພາະຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້!